Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging DOMAINE DU GUE DU ROI, zegt de verkoper wiens contactgegevens zijn vermeld in dit document en in de reserveringsbevestiging. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, in het bijzonder die welke online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.

2. Reservering
De klant kiest de diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden.Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

3. Boekingsproces
Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde gegevens in te vullen. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart voor de garantieaanvraag en de vooruitbetaling van 50% van het totaalbedrag als aanbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de voorwaarden van verkoop van het gereserveerde tarief vóór validatie van de reservering en, ten slotte, validatie van de reservering door de klant.

4. Bevestiging van ontvangst van de reservering
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie over naar de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.

5.Duur en geldigheid van het verblijf
De klant die voor een bepaalde periode reserveert, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de accommodatie te blijven. Ook zijn alle reserveringen persoonlijk en kunnen ze in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

6. Annulering of wijziging door de klant
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Elke annulering en/of wijziging moet schriftelijk worden gemeld per brief of e-mail, rechtstreeks gericht aan onze vestiging, ter ontvangstbevestiging.Behalve in geval van overmacht, houdt de verkoper bij annulering en/of wijziging minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf de volledige aanbetaling in en brengt het restant van het verblijf in mindering. Bij no-show of verkort verblijf brengt de verkoper 100% van het totaalbedrag van het oorspronkelijk geplande verblijf in rekening. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door onze vestiging.

7. Annulering of wijziging door de verkoper
Wanneer de verkoper vóór aanvang van het verblijf het verblijf annuleert, dient hij zijn klant hiervan schriftelijk per brief of e-mail op de hoogte te stellen. Reeds betaalde bedragen worden door de klant onmiddellijk terugbetaald. Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behoudt de verkoper zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde accommodatie te wijzigen met een accommodatie van dezelfde of grotere capaciteit. In een dergelijk geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

8. Aankomst- en vertrektijd
De klant dient op de aangegeven dag van de reservering alleen tussen 17.00 en 20.00 uur aan te komen. Indien de klant niet vóór 20.00 uur op de geplande startdag van het verblijf verschijnt, tenzij hij of zij een verlate aankomst heeft gemeld en per e-mail schriftelijk akkoord heeft gekregen van onze vestiging, vervalt de reservering automatisch en kan de verkoper zijn eigen accommodatie. De aanbetaling blijft bij de verkoper, evenals het saldo van de accommodatieprijs. De accommodaties worden uiterlijk om 10.30 uur verlaten.

9. Capaciteit
De reservering wordt gemaakt voor een bepaald aantal personen, kinderen en baby's inbegrepen, dag en nacht, binnen en buiten. Indien het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om extra klanten te weigeren. Deze weigering kan niet worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar. In geval van vertrek van de klant kan geen restitutie worden overwogen. De borg blijft bij de eigenaar, evenals het saldo van de accommodatieprijs.

10. Dieren
Om het gezondheidsprotocol voor de paardenfokkerij ter plaatse te behouden, zijn huisdieren niet toegestaan in ons etablissement, zowel in de accommodatie, buiten als op de parkeerplaatsen. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de weigering om dieren en hun eigenaren door onze vestiging te aanvaarden niet gelijkgesteld worden met een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de verkoper. Zodat bij vertrek van de klant geen restitutie in aanmerking kan komen. De aanbetaling blijft bij de verkoper, evenals het saldo van de accommodatieprijs.

11. Consumptie van de dienst
In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij het politieformulier al dan niet moet invullen.Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten. In geval van vertrek van de klant kan geen restitutie worden overwogen. De aanbetaling blijft bij de verkoper, evenals het saldo van de accommodatieprijs. Op dezelfde manier wordt respect voor een bepaalde levenskunst van de klant vereist om de rust van de plaats en het comfort van andere klanten te garanderen. Daarnaast wordt verzocht niet te roken in de accommodatie. De klant verbindt zich ertoe de instructies voor goede omgangsvormen, opgenomen in deze algemene verkoopvoorwaarden, te respecteren. De klant verbindt zich er tevens toe om de accommodatie aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en eventuele schade waarvoor hij eventueel verantwoordelijk is, aan te geven en financieel op zich te nemen. Bij verlies van sleutels wordt € 100,- in rekening gebracht. Kinderen die binnen DOMAINE DU GUE DU ROI wonen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun ouders, die in het bijzonder worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van boerderijdieren en paarden, ezels en koeien met elektrische afrastering.

12.Verzekering
Aangezien de klant verantwoordelijk is voor alle door hem veroorzaakte schade, wordt hem geadviseerd om zich voor deze verschillende risico's te laten dekken door een verzekeringscontract van het type 'resort'. Ook is er geen annuleringsverzekering inbegrepen in onze prijzen en tarieven; Het wordt daarom aanbevolen dat de klant zich hierop abonneert als hij dat wenst.

13. Aansprakelijkheid
De foto's op ons reserveringsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er verschillen optreden tussen het tijdstip van reservering en de dag van de reservering. verbruik van de dienst.De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren of de slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door een derde partij, als gevolg van een klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde. Evenzo kan onze vestiging niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal, schade of letsel aan eigendommen en personen die zich op het terrein van DOMAINE DU GUE DU ROI bevinden.

14. Klachten
Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement.

15. Prijs
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, indien van toepassing, en in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als het etablissement wordt gedebiteerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in de lokale valuta van het etablissement, tenzij er ter plaatse speciale regelingen zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen.Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.), zoals de eventuele borg, vermeld op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse aan het etablissement worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de BTW wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.

16. Specifieke kosten
Voor de Grange- en Pigeonnier-lodges worden extra kosten in rekening gebracht in geval van een abnormaal verbruik van respectievelijk meer dan 10 en 6 kWh per dag; Hiertoe wordt bij aanvang en einde van het verblijf een meteropname uitgevoerd en wordt vervolgens gefactureerd tegen het tarief van € 0,20 inclusief belasting per overschreden kWh.

17. Betaling
De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder bijzondere voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement door rechtstreeks met vermelding, in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd door SSL-codering), met vermelding van het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment dat de kaart wordt verbruikt de dienst) en het visuele cryptogram. Een aanbetaling van 50% exclusief opties, schoonmaakkosten en toeristenbelasting wordt gedaan op het moment van boeking en wordt gekwalificeerd als aanbetaling. Een tweede vooruitbetaling van 50% exclusief opties, schoonmaakkosten en toeristenbelasting wordt 15 dagen voor aankomst van de gast Bij een reservering minder dan 15 dagen oud worden bij reservering twee vooruitbetalingen gedaan van 50% exclusief opties, schoonmaakkosten en toeristenbelasting.Indien de tweede vooruitbetaling van 50% exclusief opties, schoonmaakkosten en toeristenbelasting niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, wordt de reservering als nietig beschouwd en wordt de eerste vooruitbetaling van de eigenaar verkregen zonder dat de klant terugbetaling daarvan kan eisen, noch de uitvoering van de dienst. Tijdens het verblijf moet de klant zich bij het etablissement melden met de bankkaart waarmee hij de reservering kan garanderen om tijdens het verblijf het saldo van de betaling (opties, schoonmaakkosten en toeristenbelasting) aan het etablissement te betalen, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de volledige betaling wordt afgeschreven op het moment van boeking. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen.De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om bevestig uw reservering en betalingswijze. Bij een tarief waarvoor online vooruitbetaling geldt, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de zogenaamde aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige bedrijven kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat door het bedrijf is opgegeven.

18. Waarborgsom
Bij aankomst van de klant in de gîtes La Grange, Le Pigeonnier en La Roulotte kan de eigenaar een borgsom, waarvan het bedrag in het contract is vastgelegd, per cheque of contant vragen.Deze wordt uiterlijk één week na het einde van het verblijf gerestitueerd, onder aftrek van eventuele onbetaalde verblijfskosten (verblijf, opties, schoonmaakkosten, toeristenbelasting, specifieke elektriciteitskosten) of geconstateerde schade bij het einde van het verblijf.

19. Respect voor privacy
De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsaanbieders). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens.Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens kent in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te respecteren.

20. Bewijsconventie
Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.Geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.

21. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden doorgaans erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

22.Geschil
Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van vestiging van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.
In geval van een geschil is de bevoegde jurisdictie die van de vestiging DOMAINE DU GUE DU ROI, namelijk de rechtbank van Orléans.

23. Volledigheid
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen. Er kunnen geen door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarden in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden.In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. Deze algemene internetverkoopvoorwaarden kunnen door de vestiging te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze online wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.